Stadgar

1 § Namn

Riksförbundets namn är Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar.

2 § Verksamhetens syfte

Riksförbundets syfte att verka för att svensk militärkulturhistoria levandehålls; att verka för samarbete emellan militärkulturhistoriska föreningar; samt att vara medlemmarnas informations- och samverkansorgan i gemensamma frågor i förhållandet till Försvarsmakten, myndigheter och andra organisationer.

3 § Verksamhetsföremål

Riksförbundets verksamhet består främst i att sprida information om föreningarnas verksamhet mellan föreningarna och till myndigheter och allmänhet; att företräda militärkulturhistorisk verksamhet i kontakterna med centrala rikstäckande myndigheter och organisationer; att samordna resursanskaffning; att samordna föreningarnas aktiviteter så att största möjliga effekt uppnås, såväl publicitetsmässigt som utbildningsmässigt; att årsvis värdera förmågan hos de föreningar som har uppvisningsverksamhet att stödja nya föreningar; att verka för ändamålsenliga riktlinjer och föreskrifter för militärkulturhistorisk verksamhet; att främja en god svensk kvalitet vid deltagande i ceremonier och uppträdanden såväl nationellt som internationellt; att samverka med museer, förband och kamratföreningar så att militära traditioner hålls levande med en bred förankring i samhället; samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Riksförbundsorgan

Riksförbundsorgan är riksförbundsmötet, riksförbundsrådet med riksförbundsordföranden, riksförbundsstyrelsen, generalsekreteraren, revisorerna och valberedningen.

5 § Medlemskap

Till medlem i riksförbundet kan efter ansökan antagas organisation vars verksamhet är ägnad att främja riksförbundets syfte. Ansökan om medlemskap ställes till riksförbundets styrelse som fattar beslut i frågan. Vid avslag om medlemskap skall motivering lämnas. Medlem åligger att erlägga fastställd förbundsavgift samt att under januari månad avge verksamhetsrapport för föregående år enligt styrelsens bestämmelser.

6 § Utträde

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur förbundet. Medlem som då skälig tid förflutit icke erlagt medlemsavgift eller insänt verksamhetsrapport enligt 5 § 3 st, anses ha utträtt ur förbundet. Medlem som utträder eller anses ha utträtt har inte rätt att påfordra återbetalning av erlagda avgifter.

7 § Uteslutning

Medlem som motverkar förbundets syfte eller underlåter att följa dessa stadgar kan, om underlåtelsen är väsentlig, uteslutas av riksförbundsmötet. Beslut om uteslutning fattas av tvåtredjedelar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

8 § Riksförbundsmöte

Riksförbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie riksförbundsmöte avhålls årligen under första kvartalet. Kallelse till mötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 30 dagar före mötet. Kallelsen skall innehålla förslag till föredragningslista, förslag till val samt övriga beslutsförslag med underlag eller hänvisning var medlemmarna kan ta del av övriga beslutsförslag med underlag.
Vid riksförbundsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för riksförbundsmötet.
2. Val av protokollförare för riksförbundsmötet.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
6. Styrelsens årsredovisning för föregående år.
7. Revisorernas berättelse för samma tid.
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om resultatdisposition.
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
10. Beslut om årsavgift till riksförbundet för innevarande verksamhetsår.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
12. Val av riksförbundsrådsordförande.
13. Val av riksförbundsstyrelseordförande.
14. Val av generalsekreterare.
15. Val av förbundskassör.
16. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
18. Val av ledamöter i valberedningen.
19. Behandling av ärende som styrelsen eller medlem väckt till riksförbundsmötet.
20. Beslut om tid och plats för nästa riksförbundsmöte.
21. Övriga frågor.

Endast ärende på föredragningslistan får göras till föremål för beslut. Rätt att väcka ärenden till mötet tillkommer styrelsen och medlem. Medlem som vill väcka ärende skall inge det till styrelsen senast tre veckor före mötet.

Vid mötet har medlem en röst. Medlem kan låta sig företrädas med fullmakt. Dock får varje närvarande medlem endast företräda en annan medlem.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Val sker med relativ röstövervikt. Vid lika röstetal har sittande sammanträdesordförande utslagsröst. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Vid mötet skall föras beslutsprotokoll som justeras av mötesordföranden och justeringsmännen. Protokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna, på sätt som styrelsen bestämmer, senast två månader efter mötet.

8 a § Extra riksförbundsmöte

Extra riksförbundsmöte avhålls när styrelsen så anser erforderligt eller då minst hälften av riksförbundets medlemmar skriftligen till riksförbundsordföranden begär detta.

Kallelse till extra möte skall ha nått medlemmarna senast 30 dagar innan mötet skall avhållas. Extra möte är behörigt då minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna är närvarande.

8 § 1 och 4-7 st gäller för extra möte.

9 § Riksförbundsrådsordförande och riksförbundsråd

Riksförbundsrådsordföranden väljs vid riksförbundsmöte. Riksförbundsrådsordföranden utser till sin hjälp ett riksförbundsråd. Riksförbundsrådet utgörs av generalsekreteraren jämte minst 3 personer med bred förankring i samhället.

10 § Riksförbundsstyrelse

Riksförbundets styrelse består av styrelseordförande, generalsekreterare, förbundskassör och fyra till sex ledamöter. Riksförbundsmötet kan utse suppleanter för styrelseledamöterna. Ledamöterna, och i förekommande fall suppleanterna, väljs för två år i sänder, varvid hälften väljs udda år och hälften väljs jämna år.

Styrelsen sammanträder på styrelseordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. 8 § 6 st gäller för styrelsens beslutsfattande.

Över styrelsens sammanträden skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilka justeras av styrelseordföranden och en styrelseledamot.

Riksförbundsrådsordföranden har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

Styrelsens säte är Stockholm.

10 a § Riksförbundsstyrelsens uppgifter

Styrelsen företräder riksförbundet. Det åligger styrelsen att verka för förbundets syfte; att verkställa av riksförbundsmötet fattade beslut om de inte strider mot ett väsentligt förbundsintresse; att svara för att förbundets allmänna förvaltning och att förbundet har en ändamålsenlig organisation och en betryggande medelsförvaltning; samt att inför riksförbundsmötet upprätta årsredovisning samt budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Styrelsen skall på första sammanträdet efter riksförbundsmötet anta en arbetsordning där plan för styrelsens sammanträden, eventuell arbetsfördelning mellan styrelseledamöterna och regler om suppleanternas tjänstgöring skall framgå.

Styrelsen skall anta instruktioner för generalsekreteraren och, i förekommande fall, riksförbundstjänstemännen.

10 b § Firmateckning

Riksförbundets firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Riksförbundsstyrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda firmatecknare som får teckna riksförbundets firma enligt styrelsens föreskrifter.

11 a § Generalsekreteraren

Generalsekreteraren leder riksförbundets löpande arbeten enligt styrelsens direktiv och skall ha uppsikt över riksförbundets verksamhet och löpande förvaltning samt anmäla sådana förhållanden som borde föranleda åtgärder till styrelsen. Generalsekreteraren skall särskilt ha uppsikt över förekommande riksförbundstjänstemän.

Generalsekreteraren förbereder styrelsens sammanträden i samråd med styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.

Om styrelsens behandling inte kan inväntas får generalsekreteraren efter styrelseordförandens godkännande företa åtgärder inom ramen för förvaltningen av riksförbundets angelägenheter.

11 b § Riksförbundstjänstemän

Styrelsen kan utse riksförbundstjänstemän om det behövs för riksförbundets verksamhet. Riksförbunds-tjänstemän utses tillsvidare eller för begränsad tid.

Styrelsen skall utfärda behövliga instruktioner för riksförbundstjänstemännen. Om riksförbundstjänstemannen har rätt att ingå avtal för eller annars företräda riksförbundet skall det framgå av instruktionen.

11 c § Arvoden och ersättningar

Inga arvoden utgår till förtroendevald i riksförbundet om inte annat följer av 2 st.

Arvoden till generalsekreterare eller riksförbundstjänsteman utgår i den mån det beslutats i samband med att instruktion för riksförbundstjänstemannen antogs.

Riksförbundsordförande, ledamot i riksförbundsrådet, styrelseledamot, ledamot i valberedningen, revisor och riksförbundstjänsteman har rätt till skälig ersättning för resekostnader och andra utlägg i samband med sammanträde eller sammankomst där vederbörande är skyldig att närvara eller där närvaron i förväg godkänts av styrelsen eller generalsekreteraren.

11 d § Jäv

Styrelseledamot eller tjänsteman får inte handlägga ärende om avtal mellan honom och riksförbundet, avtal mellan en medlem som han ensam eller tillsammans med andra äger företräda och riksförbundet, eller ärende där han har ett väsentligt intresse som kan strida mot riksförbundets intresse.

Styrelseledamot och revisor samt suppleant för sådan får inte delta i val av revisorer eller beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

12 § Verksamhetsår

Riksförbundets verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med 31 december.

13 § Förvaltning och revision

Riksförbundsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av riksförbundets angelägenheter enligt 10a §.

Riksförbundets ideella verksamhet, styrelsens förvaltning och riksförbundets räkenskaper skall årligen granskas av två på riksförbundsmötet utsedda revisorer.

Riksförbundsstyrelsens årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning senast sex veckor före riksförbundsmötet. Revisorerna skall senast en månad före riksförbundsmötet till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

14 § Valberedning

Valberedning skall bestå av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen har till uppgift att föreslå riksförbundsordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter och revisorer jämte suppleanter. Valberedningen skall särskilt beakta riksförbundet som landsomfattande, innefattande medlemmar med varierande karaktär på verksamheten, vid sitt förslag till styrelse. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelse till riksförbundsmöte.

15 § Utmärkelser

Riksförbundet kan utdela förtjänsttecken.

16 § Riksförbundsinstruktion

Riksförbundsstyrelsen kan sammanställa en riksförbundsinstruktion. Riksförbundsinstruktionen skall bestå av instruktioner för generalsekreteraren och riksförbundstjänstemännen, som inte endast har begränsad giltighet i tid, samt de övriga instruktioner som riksförbundsstyrelsen utfärdar.

Riksförbundsinstruktionen gäller för medlemmarna i den mån den innehåller tillämpningsbestämmelser till dessa stadgar. Annars gäller instruktionen för riksförbundet. Instruktionen får inte medföra förpliktelser för medlemmarna som inte har stöd i stadgarna.

17 § Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar kan endast föreläggas ordinarie riksförbundsmöte. För godkännande av ändring krävs beslut vid två på varandra följande riksförbundsmöten, med minst en månads mellanrum. Beslutet skall för att vara gällande stödjas av minst två tredjedelar av avgivna röster från närvarande röstberättigade medlemmar.

18 § Upplösning

För upplösning av riksförbundet krävs två på varandra följande beslut på samma sätt som för stadgeändring. Vid det senare beslutet skall även beslut fattas om disposition av riksförbundets tillgångar och inventarier. Dessa skall utbjudas till för dagen verksamma medlemmar (föreningar), jämt fördelat eller om sådana ej längre bedriver verksamhet, till någon som svarar emot riksförbundets mål.

19 § Ikraftträdande

Dessa stadgar gäller från och med den 7 november 1998.

Första beslut om ändring av stadgarna fattat vid riksförbundsmötet 27 mars 2004. 2004 års stadgar brukas på prov intill slutligt fastställande vid riksförbundsmötet 2005.

För uppdrag som valts enligt stadgarna i deras äldre lydelse gäller den äldre lydelsen till dess att uppdragen upphör.

Karlskrona den 27 mars 2004
Mikael Andersson
Riksförbundssekreterare

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress